Årsmøte protokoll

Årsmøte protokoll

124 /14.04.2022

Årsmøte Lille Frogneseter 2022 Sted Peppes Pizza 19.03 2022 kl 18.00 Til stede: Karl Edvin Foss, Morten Hellebergshaugen, Kai Sivertsen, Ketil Jensen, Knut Rådal, og Grethe Lisbeth Karlsen Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretninger 2021 3. Regnskap 2021 og revisors beretning 4. Handlingsplaner 2021 5. Innkomne forslag 6. Budsjettforslag 2021 7. Ny forretningskommune 8. Valg1. Konstituering 7. stemmeberettigede til stede Innkallingen ble godkjent Valg av møteleder: Morten Hellebergshaugen Valg av referent: Grethe Lisbeth Karlsen Underskrive protokollen: Karl Edvin Foss og Kai Sivertsen 2. Beretninger 2021 Leder leste opp styrets beretning for 2021 Det var ingen beretning fra dugnadskomiteen da ingen dugnad er avholdt med bakgrunn i pandemien. Tatt til etterretning 3. Regnskap 2021 og revisors beretning Regnskapet viste et positivt driftsresultat for 2021. Overskytende midler til dugnad for 2021 overføres til 2022. Regnskapet enstemmig godkjent Revisor Tor Mikkelsens beretning ble lest opp, regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk. 4. Handlingsplaner 2022 Dugnadsplanene for 2021 ble overført til 2022 Ny shingel på tak Felling av trær rundt strømledninger Rydd i busker og kratt Utover dette skal det iverksettes strømforbedrende tiltak for å redusere strømforbruket. 5. Innkomne forslag Morten Hellebergshaugen leverte inn følgende forslag til årsmøtet: Jeg vil gjerne komme med et forslag om investering i en form for enkel smartløsning for panelovner på hytta. Vi fikk strømregning på hytta for januar og februar på tilsammen 12000 kr. Noe som er litt i overkant med tanke på utleie volum. Ved å investere i en smartløsning som kan fjernstyres kan vi: -få oversikt over forbruket og få bedre kontroll på bruken av panelovner. -fjernstyre varmen Mitt forslag: -kjøpe 4g router -skaffe tvilling-sim (jeg sponser) -kjøpe mill smartkontakt med temperatur sensor eller lignende til de rommene som har panelovn. Forslaget ble enstemmig vedtatt Det legges inn midler i budsjettet for 2022 for å iverksette tiltaket snarest mulig. 6. Budsjettforslag 2021 Budsjettforslaget ble tatt til etterretning med følgende endringer Driftsmateriell økes med kr 4000,- til strømforbedrende tiltak -Strøm økes med kr 15000, -Snømåking økes med kr 500, 8. Fastsettelse av årskontingent og hytteleie Begge ble vedtatt og holdes uendret 9. Valg Alle i styret tok gjenvalg, og styret vil i 2022 bestå av Leder – Morten Hellebergshaugen 1 år Nestleder – Grethe Lisbeth Karlsen 2 år Kasserer - Karl Edvin Foss 1 år Styremedlem og dugnadsansvarlig - Morten Andersen 1 år Styremedlem - Jan Roar Larsen 2 år Styremedlem – Bjørn-Åge Sagen Karlsen 1 år Revisor – Tor Mikkelsen 2 år
Laget av Kristian D. Myhre
KDM © 2013 - 2024