Vedtekter

1. Navn:

 • Andelslagets navn er Lille Frogneseter.

2. Formål:

 • Andelslagets formål er å eie og forvalte en fritidseiendom i Bø, herunder å fordele bruken av fritidseiendommen mellom andelslagets medlemmer.
 • Andelslagets virksomhet har ikke til formål å gå med overskudd og andelseierne har ikke rett til utbytte av eventuelt overskudd. Et eventuelt overskudd skal tilføres driften og forvaltningen av eiendommen. Andelseierne har på samme måte ingen rett til et eventuelt likvidasjonsutbytte.

3. Andelskapital og ansvar:

 • Ingen andelshaver har noe personlig ansvar for andelslagets forpliktelser. Andelshaverne er ansvarlig for andelslagets forpliktelser bare med sin andel.
 • Andelshaverne er andelseiere med en andel hver. Andelslaget har vekslende andelshavere og har derfor vekslende kapital.
 • Andelens størrelse er kr. 100,-.
 • Andelshaverne betaler en årlig kontingent som fastsettes på årsmøtet. Andelslagets kasserer er ansvarlig for innkreving av kontingenten.

4. Hvem som kan være andelshaver:

 • Personer som var medlem i klubben (RKF) og ansatt på Renolit Norge A/S den 06.10.05 kan være andelseiere i andelslaget, under forutsetning at de har betalt sin andel og sin kontingent den 28.02.06.
 • Personer som var medlem i klubben (RKF) og ansatt på Renolit Norge A/S den 06.10.05 kan være andelseiere i andelslaget, under forutsetning at de har betalt sin andel og sin kontingent den 28.02.06.

5. Overdragelse av andel:

 • Andelene kan ikke overdras med mindre årsmøtet måtte treffe annen beslutning.
 • Dersom en andelshaver ikke lenger ønsker å være andelseier, skal andelslaget innløse andelen. Andelen innløses til pålydende. Andelshaveren har intet krav på noen del av andelslagets aktiva ut over andelens pålydende.
 • Anmodning om innløsning av andel skal sendes skriftlig til andelslagets styre. Ved andelseierens død går andelen i arv til en av andelshaverens livsarvinger, som i så fall må eie andelen alene.

6. Eksklusjon av andelshaver:

 • En andelshaver som ikke overholder sine forpliktelser overfor andelslaget, eller ved sin opptreden skader andelslaget og dets virksomhet, kan ekskluderes. Styret treffer beslutning om eksklusjon og innløsning av andelen.
 • Vedkommende andelshaver har rett til å anke avgjørelsen inn for ordinært årsmøte hvor beslutning om eksklusjon eventuelt fattes med 2/3 flertall. Andelen skal av andelslaget innløses til pålydende.

7. Økonomi:

 • Saker av større økonomisk verdi og betydning skal forelegges andelshaverne på andelslagets årsmøte.
 • Andelslagets regnskap skal revideres av andelslagets valgte revisor. Revisor skal avgi sin beretning til årsmøtet.

8. Årsmøte:

 • Årsmøte skal avholdes i månedsskiftet februar/mars hvert år.
 • På årsmøtet skal følgende behandles:
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Styrets beretning
 • Valg av styre
 • Fastsettelse av årskontingent
 • Fastsettelse av vederlag for bruk av andelslagets eiendom
 • Fastsettelse av weekend for felles dugnad
 • Eventuelt
 • Innkalling til årsmøte skal skje med minst 6 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Disse sakene skal være tilgjengelige for andelshaverne senest to uker før årsmøtet.
 • Endringer i gjeldende vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte, herunder hvem som lar seg representere med fullmektig.
 • Ekstraordinært årsmøte skal skje etter innkalling med minst to ukers varsel. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst to av styrets medlemmer krever det, eller når 1/10 del av andelshaverne krever det. På ekstraordinært årsmøte behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen.

9. Styret:

 • Styrets skal bestå av fra tre til fem medlemmer. Det skal i tillegg velges 2 varamedlemmer.
 • Styret velger selv sin leder. Foruten leder skal styret bestå av kasserer og sekretær. Eventuelle øvrige styredeltagere er styremedlemmer.
 • Styrets medlemmer har plikt til å møte ved styremøtene. Hvis et styremedlem ikke kan møte skal et av varamedlemmene møte isteden.
 • Det skal skrives referat fra styremøtene. Styrets leder innkaller til styremøte ved behov.
 • Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av andelslaget og skal forvalte lagets midler til det beste for andelshaverne.

10. Revisor:

 • Årsmøtet skal velge to revisorer som skal revidere andelslagets regnskaper og avgi sin revisjonsberetning til årsmøtet.

11. Husholdsregler:

 • Styret utarbeider husholdsregler for andelslagets eiendom. Reglene skal være tilgjengelige for andelshaverne.
 • Styret kan pålegge andelshavere som har påført andelslagets eiendom skade å utbedre skaden. Hvis så ikke skjer kan skaden utbedres på vedkommendes bekostning.
 • Brukere av andelslagets eiendom har ansvar for å holde eiendommen i orden så vel utvendig som innvendig. Brukerne plikter å benytte fremlagte kontrollskjemaer.
 • Andelseierne plikter å stille på de felles dugnader som arrangeres vår og høst hvert år. Styret vil føre oversikt over hvem som utfører dugnad. Dugnadsarbeidet skal deles mest mulig likt mellom andelshaverne.
 • Andelshaverne og de personer andelshaverne lar få bruke eiendommen sammen med seg, plikter å følge andelslagets ”regler for utleie”.

12. Styrehonorar:

 • Andelslaget skal dekke styremedlemmenes faktiske utgifter til styrearbeidet. Andelslaget dekker slike utgifter ved refusjon av faktiske utgifter det enkelte styremedlem har pådratt seg.

13. Utgifter til dugnad:

 • Andelslaget skal dekke dugnadsdeltakernes utgifter for reise til andelslagets eiendom i forbindelse med deltakelse på dugnad. Andelslaget dekker videre utgifter til oppholdet på andelslagets eiendom og kost. Hver enkelt andelshaver som deltar på dugnad godtgjøres i tilegg med kr. 200,- pr. døgn. De endelige kostnadene ved den enkelte dugnad blir å godkjenne av styret før utbetaling.

14. Signatur:

 • Andelslagets signatur tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.

15. Opphør av andelslaget:

 • Beslutning om oppløsning og avvikling av andelslaget kan bare fattes på ordinært årsmøte. Oppløsning og avvikling kan bare besluttes med 2/3 flertall av de på årsmøtet fremmøtte stemmene, herunder de som lar seg representere med fullmakt.
 • Etter at beslutning om oppløsning og avvikling er besluttet, skal andelshaverne samlet tilbys å overta andelslagets eiendom til markedspris fastsatt av lokal megler. Dersom de samlede andelshaverne ikke ønsker det, skal eiendommen selges.
 • Når andelslagets eiendom er solgt skal andelslaget innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet skal beslutte til hvilket ideelt formål andelslagets verdier skal utdeles. Andelslagets beslutning treffes med alminnelig flertall. Dersom ekstraordinært årsmøte inviteres til å stemme over flere alternative forslag, anses det forslag som får flest stemmer som valgt.

Vedtatt 20.01.06.

Laget av Kristian D. Myhre
KDM © 2013 - 2024